>

Vitajte

Albert EinsteinVitajte na stránke Gymnázia Alberta Einsteina na Einsteinovej ulici číslo 35 v Bratislave. Naše gymnázium má dlhú a bohatú históriu. Je najstarším gymnáziom v Petržalke. Na tejto stránke nájdete informácie o našej škole, úspechy a umiestnenie absolventov školy, fotografie... Škole boli udelené ocenenia: Zelená škola, Škola priateľská deťom.

Zriaďovateľom školy je od 1. júla 2002 Bratislavský samosprávny kraj.

 
Špendlík

Aktuality:

Zápis na bilingválne štúdium

Zápis do 1. ročníka bilingválneho štúdia v školskom roku 2014/2015 je možné uskutočniť do 25. apríla 2014, okrem dní školských prázdnin, v čase od 7.30 do 15.30 hod. v kancelárii Gymnázia Alberta Einsteina na základe zápisného lístka, ktorý vydá  zákonnému zástupcovi žiaka základná škola, a preukazu totožnosti zákonného zástupcu.

Oznam školskej jedálne

1. apríla 2014 nadobudne účinnosť Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 2/2014, ktoré určilo výšku príspevku stravníkov na čiastočnú úhradu režijných nákladov v školskej jedálni 0,10 € na jeden obed.

Triedne aktívy

Oznamujeme rodičom, že 10. marca 2014 o 17. 30 hod. sa v Gymnáziu Alberta Einsteina konajú triedne aktívy, venované  prospechu a správaniu žiakov. Rodičia budú tiež zoznámení s voliteľnými predmetmi na školský rok 2014/2015.  Zástupcovia rodičov sa stretnú o 17.00 hod. v zborovni gymnázia.

Úspech gymnázia

Žiaci 2. D triedy Jakub Doubek, Zuzana Vidová, Roman Pajdlhauser, Lýza Martynenko a Milan Valášek sa zúčastnili v Moskve na súťaži  venovanej Roku životného prostredia. Na súťaži boli  jediní zahraniční  účastníci. Našu Zelenú školu veľmi dobre reprezentovali,  získali  1. miesto.

Kritériá na prijímanie žiakov do 1. ročníka

Kritériá na prijímanie žiakov do prvého ročníka  nájdete na stránke školy v časti Prijímacie konanie (vľavo).